Narodowa Strategia Onkologiczna

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030. Wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały .Co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 160 tysięcy Polaków, a ok. 100 tysięcy umiera z ich powodu. W przypadku około 50 proc. nowotworów można podjąć skuteczne działania profilaktyczne, dlatego NSO kładzie ogromny nacisk na profilaktykę i edukację.

NSO to  program walki z rakiem i  jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce.

NSO wytycza i nadzoruje  kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową:

 • Inwestycja w kadry
 • Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia
 • Inwestycje  w pacjenta, prewencja wtórna
 • Inwestycje w naukę i innowacje
 • Inwestycje w system opieki onkologicznej

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny za koordynację i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej a także do zadań należy:

 • Współpraca  z Ministerstwem Zdrowia i innymi resortami w zakresie opracowywania i monitorowania szczegółowych harmonogramów zadań.
 • Zapewnienia merytorycznego wsparcia realizatorom poszczególnych zadań.
 • Współpraca z Biurem Komunikacji Ministerstwa Zdrowia w zakresie przygotowywania materiałów promocyjno-edukacyjno-informacyjnych dotyczących NSO (np. spoty TV, kampanie radiowe, kampanie internetowe, materiały informacyjne, promocyjne, edukacyjne)
 • Podejmowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarach związanych onkologią, w szczególności w ramach inicjatyw i prac realizowanych przez inne kraje, podmioty, instytucje, Komisję Europejską oraz inne organy UE.
 • Przygotowanie Sprawozdania z realizacji NSO w 2022 r.

 

Ponadto, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej  pełni funkcję Krajowego Ośrodka Monitorującego. Do zadań KOM należy:

 • Opracowanie  i aktualizacja wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego w onkologii;
 • Analiza na poziomie krajowym dane dotyczące stosowania kluczowych zaleceń dotyczących organizacji i postępowania klinicznego;
 • Opracowanie propozycji zmian wskaźników jakości opieki onkologicznej;
 • Monitorowanie  przebiegu, jakość i efektów  programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki onkologicznej;

Prowadzenie szkoleń dotyczących profilaktyki, diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego dla personelu medycznego.

WYTYCZNE

informacje do pobrania w poniższych linkach:

Metody opracowywania wytycznych postępowania diagnostyczno-terapuetycznego

Adaptacje NCCN:

Central nervous system cancers – Poland

Cervical cancer – Poland

Colon cancer – Poland

Head and neck cancers – Poland

Ovarian cancer – Poland

Nowe opracowania:

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na czerniaki

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki kości

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki tkanek miękkich

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapuetycznego u chorych na raki skóry