Rada Naukowa

 

Rada Naukowa Instytutu jest niezwykle ważnym organem opiniującym decyzje Dyrektora Instytutu na wielu – nie tylko naukowych – płaszczyznach. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Do zadań Rady Naukowej należy m.in.:

 1. uchwalanie statutu;
 2. opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 3. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 4. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 5. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 6. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 7. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 8. opiniowanie podziału zysku instytutu;
 9. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 10. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 11. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 12. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 13. opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 14. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Kontakt

Sekretariat – mgr Anna Piechutowska

tel. 22 546 32 06

@: radanaukowa@nio.gov.pl

 

Zgodnie z wymogami Ustawy o Instytutach Badawczych w skład nowej Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego wchodzi 20 przedstawicieli Instytutu, wybranych w głosowaniu tajnym w dniu 9 czerwca 2021 r. na okres 4 lat przez pracowników Instytutu, 20 przedstawicieli Ministra Zdrowia niebędących pracownikami Instytutu, Dyrektor Instytutu, zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy Dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ustawie w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14.

 

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

(kadencja 2021-2025)

 

Przewodniczący Rady Naukowej – Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

dr hab. Agnieszka Adamczyk

Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

 

Komisje Rady Naukowej

 

Komisja ds. kwalifikowania pracowników na stanowiska pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych

 1. Prof. dr hab. Paweł Kukołowicz – Przewodniczący;
 2. Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Dr hab. Agnieszka Adamczyk – członek Komisji;
 4. Prof. dr hab. Dariusz Kowalski – członek Komisji.

 

Komisja ds. okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych
i badawczo-technicznych

 1. Prof. dr hab. Maciej Krzakowski – Przewodniczący;
 2. Dr hab. Małgorzata Klimek – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Prof. dr hab. Tomasz Mandat – członek Komisji;
 4. Dr hab. Tomasz Rutkowski – członek Komisji;
 5. Prof. dr hab. Janusz Siedlecki – członek Komisji.

 

Koordynator ds. postępowań doktorskich

Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

 

Dr hab. Agnieszka Adamczyk

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

Prof. dr hab. Maciej Borowiec

Dr hab. Magdalena Chechlińska

Dr hab. Agnieszka Czarniecka

Prof. dr hab. Piotr Czauderna

prof. dr hab. Marek Dedecjus

Prof. dr hab. Jacek Fijuth

Prof. dr hab. Sebastian Giebel

Prof. dr hab. Stanisław Góźdź

Dr hab. Michał Jarząb

Prof. dr hab. Jacek Jassem

Dr hab. Małgorzata Klimek

Prof. dr hab. Radzisław Kordek

Prof. dr hab. Dariusz Kowalski

Prof. dr hab. Paweł Krawczyk

Prof. dr hab. Maciej Krzakowski

Prof. dr hab. Paweł Kokołowicz

Dr Jacek Kunicki

Dr hab. Adam Maciejczyk

Prof. dr hab. Tomasz Mandat

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek

Dr Grzegorz Nowakowski

Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska

Prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Prof. dr hab. Grzegorz Panek

Prof. dr hab. Piotr Potemski

Prof. dr hab. Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

Dr hab. Tomasz Rutkowski

Prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Prof. dr hab. Ewa Sierko

Prof. dr hab. Elżbieta Starosławska – Przedstawiciel Ministerstwa Nauki

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. Rafał Tarnawski

Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

Dr hab. Agnieszka Woźniak

Prof. dr hab. Wojciech Zegarski

Ogłoszenia Rady Naukowej

 

 

Terminy posiedzeń na rok 2024:

 • 31 stycznia
 • 6 marca
 • 17 kwietnia
 • 22 maja

Terminy posiedzeń na rok 2023:

 • 18 stycznia 
 • 15 marca
 • 26 kwietnia
 • 31 maja
 • 20 września
 • 25 października
 • 13 grudnia

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2022 roku:

 • 12 stycznia
 • 23 marca
 • 11 maja
 • 22 czerwca
 • 21 września
 • 26 października
 • 23 listopada
 • 21 grudnia

 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2021 roku:

 • 20 stycznia
 • 10 marca
 • 21 kwietnia
 • 28 kwietnia
 • 26 maja
 • 8 września
 • 29 września
 • 17 listopada
„W związku z nowymi kryteriami dotyczącymi zmian w ustawie 2.0, jak również stworzeniem nowych podstaw funkcjonowania przebiegu procedowania postepowań awansowych w RDN, bardzo prosimy o zastosowanie nowych wytycznych celem ułatwienia procedowań awansowych wszystkie zainteresowane strony, w tym również ułatwiające procedowanie w Państwa Instytucie. Zarówno w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, jak również doktora habilitowanego prosimy o ograniczenie przesyłanych dokumentów przez kandydatów w wersji papierowej, jedynie do formalnych tj. wniosek, autoreferat, wykaz pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, analiza bibliometryczna, kopie dokumentów potwierdzających nadanie wcześniejszych tytułów naukowych (doktora, ewentualnie doktora habilitowanego). W przypadku profesur również prosimy o dołączanie oświadczenia lustracyjnego (dla osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), potwierdzenia przelewu pieniężnego, jak również ewentualnej informacji o poprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu. Pozostałe dokumenty tj. kopie publikacji (w tym stanowiące główne dzieło), ewentualne oświadczenia, zaświadczenia, certyfikaty i inne dodatkowe dokumenty prosimy nagrywać tylko w wersji elektronicznej, najlepiej na pen drive”.
Rada Doskonałości Naukowej

Regulaminy i Ustawy

Regulamin Rady Naukowej

 

Przewody doktorskie

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Postępowania habilitacyjne

https://www.pib-nio.finn.pl/bipkod/22250863

 

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Rady Naukowej nr 180/2023

 

Rada Doskonałości Naukowej o postępowaniach habilitacyjnych

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

 

Postępowania profesorskie

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html